Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP là gì ? Đặc điểm của tổng sản phẩm quốc nội

0
SHARES
40
VIEWS

Trong nền kinh tế ngày nay khái niệm tổng sản phẩm quốc nội GDP -Gross Domestic Product được nhắc đến rất nhiều và đây là một thuớc đo tiền tệ của hoạt động kinh tế tổng thể của một quốc gia định giá tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một thời gian cụ thể. GDP giúp đánh giá tổng quan về tốc độ tăng truởng của nền kinh tế và đánh giá mức độ phát triển của một vùng hay mô ịt quốc gia. Bài viết này Diendaniso.com sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về GDP là gì? Ảnh huởng của GDP đến nền kinh tế

Gross Domestic Product


TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI GDP LÀ GÌ?

GDP đuợc viết tắt bởi cụm từ tiếng Anh có nghĩa là Gross Domestic Product dịch ra chính là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. Đây chính là một chỉ tiêu được dùng để đo lũ ờng tổng giá trị thị truờng của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một phạm vi quốc gia trong một thời kì nhất định

Hiện nay để đánh giá sự tăng truởng và phát triển kinh tế của một quốc gia bạn có thể căn cứ vào chỉ số GDP này. GDP là đại luợng được dùng để phản ánh quy mô hoạt động kinh tế và tình hình lao động làm việc của nền kinh tế quốc gia.

Gross Domestic Product


ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỈ SỐ GDP TRONG NỀN KINH TẾ

Chỉ số kinh tế GDP có một số đặc điểm chính như sau:

 • GDP tính theo phạm vi lãnh thổ kinh tế. Lãnh thổ kinh tế của một quốc gia được quan niệm bao gồm các đơn vị hoạt động sản xuất – kinh doanh dưới hình thức một tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thường trú.
 • GDP phản ánh giá trị sản xuất thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm hoặc một quý.
 • Chỉ số GDP đo lường tổng giá trị thị trường: Chúng sẽ cộng nhiều loại sản phẩm thành một chỉ tiêu duy nhất về giá trị của hoạt động kinh tế bằng việc sử dụng giá thị trường.
 • Chỉ số GDP có biểu thị một cách đầy đủ tất cả các hàng hóa cũng được sản xuất ra trong nền kinh tế cũng như được bán hợp pháp trên thị trường.
 • Hầu như các loại hàng hóa được tính trong GDP đều là các loại hàng hóa hữu hình và các loại dịch vụ vô hình như khám bệnh, cắt tóc, vv
 • GDP chỉ bao gồm giá trị của những hàng hoá và dịch vụ cuối cùng, không tính giá trị của những hàng hóa trung gian.

Gross Domestic Product


Ý NGHĨA CỦA CHỈ SỐ GDP

Theo đó chỉ số GDP có ảnh huởng khá lớn đến sự phát triển của mô ịt quốc gia. Chỉ số này có nhiều ý nghĩa lớn được thể hiện ở một số mặt khác nhau:

GDP chính là một trong những thuớc đo đánh giá tốc độ tăng truởng kinh tế của một quốc gia cũng như thể hiện được sự biến động sản phẩm/ dịch vụ theo thời gian.

Chỉ số GDP bình quân đầu người cho bạn biết về mức thu nhập tuơng đối cũng như chất luợng sống của người dân trong quốc gia đó.

Bất kì sự suy giảm hay tăng quá mức của chỉ sói GDP đều có ảnh huởng xấu đến nền kinh tế như suy thoái, lạm phát và gây ra các hậu quả thất nghiệp và mất giá đồng tiền trong dài hạn. Điều ảnh ảnh huởng xấu đến đời sống của người dân.

Gross Domestic Product


CÔNG THỨC TÍNH CHỈ SỐ GDP

Để tính được chỉ số GDP một cách chính xác thì hiện nay có 3 công thức tính GDP được áp dụng rộng rãi nhất. 3 cách này sẽ đều cho ra một kết quả như nhau:

 • Phương pháp sản xuất

Xét về góc độ sản xuất, tổng sản phẩm quốc nội chính là tổng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế một nước trong một thời gian nhất định.

GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Trong đó, giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế có thể là thu nhập của người sản xuất, tiền công, bảo hiểm, khấu hao tài sản cố định, thuế sản xuất, giá trị thặng dư…

 • Phương pháp sử dụng cuối cùng

Xét về góc độ sử dụng hay chi tiêu, GDP bao gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của chính phủ, tích lũy tài sản và chênh lệch xuất – nhập khẩu của một đất nước.

GDP = C + I + G + NX

Trong đó:

C: Tổng giá trị tiêu dùng cho sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình trong quốc gia đó

I: Tổng giá trị tiêu dùng của các nhà đầu tư

G: Tổng giá trị chi tiêu của chính phủ

NX: Xuất khẩu ròng

chỉ số GDP

 • Phương pháp thu nhập

Xét về góc độ thu nhập, GDP gồm thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ của một đất nước.

GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

 • W: Tiền lương
 • R: Tiền thuê
 • I: Tiền lãi
 • Pr: Lợi nhuận
 • Ti: Các khoản thuế dịch vụ, hàng hóa bán trên thị trường và trợ cấp của chính phủ cho sản xuất (thuế gián thu ròng).
 • De: Khấu hao tài sản cố định

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CHỈ SỐ GDP

Có thể nói chỉ số GDP mang đến nhiều ý nghĩa trong việc phân tích kinh tế vĩ mỗi của nền kinh tế. Tuy nhiên chúng lại có một số điểm hạn chế mà chúng ta có thể kể đến như sau:

 • Chỉ số GDP không phản ánh một cách đầy đủ những hoạt động sản xuất tự cũng tự cấp và không kiểm soát được chất luợng hàng hóa.
 • Chỉ số GDP có thể không tính được đến các hoạt động phi chính thức như làm việc giấy tờ, công việc thiện nguyện và sản xuất hộ gia đình
 • Sự tăng truởng của chỉ số GDP không thể đo lũ ờng đuợc một cách chính xác sự phát triển của một quốc gia đó bởi chỉ số này chỉ nhấn mạnh đến sản luợng vật chất mà không xem xét đến thực trạng phát triển tổng thể của một quốc gia.

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HUỞNG ĐẾN CHỈ SỐ GDP

Chỉ số GDP được tính đến thông qua nhiều yếu tố khác nhau thuộc phạm vi lãnh thổ. Chúng tôi xin chia sẻ đến bạn một số yếu tố chính có ảnh huởng đến chỉ sói GDP một cách trực tiếp như sau:

Dân số

Chỉ số GDP tính đến lực luợng lao động sản xuất ra hàng hóa trên nền kinh tế. Dân số chính là lực luợng lao động cũng như đối tuợng tiêu thụ sản phẩm và loại hình dịch vụ cuối cùbg. Do đó dân số GDP có tác động qua lại đến cũng như không thể tách rời nhau.

Gross Domestic Product

FDI

Chỉ số FDI chính là chỉ số đầu tư trực tiếp nuớc ngoài. Chỉ số đầu tư dài hạn này vào nuớc khác bằng cách thiết lập nhà xuởng sản xuất và cơ sở kinh doanh. Đây là một trong số những nhân tố trong quá trình sản xuất vì FDI sẽ bao gồm vật chất, phuơng tiện sản xuất và các cơ sở hạ tầng và hoạt động xã hội có liên quan.

Lạm phát

Có thể nói bất cứ nền kinh tế nào cũng bị ảnh huởng khi có lạm phát. Đây là một chỉ số rất quan trọng đưọc quan tâm sâu sắc. Lạm phắt quá cao quá mức sẽ khiến GDP tăng hơn khiến nhiều người lầm tuởng và dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Chính vì thế việc kiềm chế lạm phát quá mức và thúc đẩy tăng truởng kinh tế chính là điều các quốc gia đang áp dụng

>> Xem thêm: Chỉ số giá bán buôn (WPI) là gì ? Ảnh hưởng của chúng đến nền kinh tế


MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN GDP

Chúng ta cùng điểm mặt một số khái niệm thuật ngữ có liên quan đến chỉ số GDP này

GDP bình quân đầu người là gì?

Theo định nghĩa thì chỉ số GDP bình quân đầu người chính là chi tiêu tổng hợp phản ánh được giá trị của hàng hóa dịch vụ được tạo ra trong một nền kinh tế tại một khoảng thời gian nhất định và được chia bình quân của một người.

Công thức tính GDP bình quân đầu người : Tổng GRDP / Dân số trung bình

GDP danh nghĩa là gì?

Chỉ số GDP danh nghĩa hay Nominal GDP chính là tổng sản phẩm quốc nội tính theo giá thị trường hiện tại. Chúng có tính đến giá trị tiền tệ của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia. Chỉ số GDP danh nghĩa khác với chỉ số GDP thực ở chỗ GDP danh nghĩa bao gồm những thay đổi về giá do lạm phát, phản ánh tốc độ tăng giá của một nền kinh tế.

chỉ số GDP

GDP thực tế là gì?

GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc do đó còn gọi là GDP theo giá so sánh.

GDP thực tế = GDP tiềm năng – chỉ số lạm phát CPI (được tính trong cùng một khoảng thời gian)

GDP xanh là gì?

GDP xanh – Green GDP là phần còn lại sau khi đã trừ đi một phần chi phí để phục hồi môi trường do hậu quả của quá trình tái sản xuất gây ra.

GDP xanh = GDP – tất cả chi phí phục hồi tái tạo môi trường trong chu kỳ sản xuất.


SỰ KHÁC BIỆT CỦA GDP VỚI CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ

So với chỉ số GDP thì các chỉ số kinh tế khác sẽ có nhiều điểm khác nhau mà nếu không tìm hiểu kĩ chúng ta cũng sẽ hay bị nhầm lẫn

 • Phân biệt GDP và GNP

Chỉ số GNP chính là chỉ số tổng sản phẩm quốc gia, biểu thị tổng giá trị bằng tiền thu được từ các sản phẩm và các dịch vụ mà mọi công dân tạo ra trong năm.

Hai chỉ số GDP và GNP đều thường được sử dụng để biểu thị giá trị trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, nhằm đánh giá khả năng phát triển kinh tế của một đất nước.

phân biệt GDP và GNP

Tuy nhiên về bản chất, GDP chỉ thể hiện tổng sản phẩm quốc nội (trong nước). Còn GNP thì phản ánh tổng sản phẩm quốc dân, bao gồm trong nước và ngoài nước.

 • Phân biệt GDP và CPI

Chỉ số hay được nhắc đến chính là CPI. Đây là chỉ số đo lường hàng hóa, dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng. Chỉ số CPI không bao gồm giá cả hàng hóa, dịch vụ được nhà nước, Chính phủ hay các hãng mua.

Hai chỉ số GDP và CPI đều biểu thị các chỉ số đo lường giá trị kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, giá trị GDP chỉ tính cho các hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước. Còn giá trị CPI được tính cho toàn bộ hàng hóa, dịch vụ được mua, bao gồm cả những hàng hóa được nhập khẩu.


Trong nền kinh tế hiện nay thì GDP được dùng để đánh giá sự tăng trưởng về quy mô và tình hình lao động làm việc trong một quốc gia cụ thể. Đây là chỉ số quan trọng giúp các nhà hoạch định nắm được sức khỏe của nền kinh tế từ đó có những chiến lược thực hiện được hiệu quả giúp phát triển kinh tế và phòng ngừa lạm phát quá cao. Hy vọng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp cho bạn có được câu trả lời chính xác về chỉ số GDP và cách tính GDP chính xác nhất.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!